August 31, 2021

Aha ma na tarbahen au bani Sipaluah ahu?

Ra manungkun uhurmu sonon: Aha ma na tarbahen ahu bani Sipaluah ahu. Aha ma na tarbaben ahu i kuria ni Tuhan Jesus? Ai seng dong pambotohku seng dong na dong bangku. Ulang pala sonai nimu. Marosuh do Ia anggo roh ham marhorja hu pohon anggur-Ni. Sambatni >>