August 3, 2021

Ulang Holsohan

Ipindo uhur ni Naibata do ase pongkut janah hatengeran ni uhur hita bani horjanta. “Na so ra marhorja, ulang ma ia mangan” Ipindo uhur ni Naibata do ulang ransah (lojar) hita, ningon palar (hemat) hita. Ningon martanggung-jawab hita pasal haganupan pambahenanta lobei ni Tuhanta. Sambatni >>