August 25, 2021

“Ai Bamu do hata Hagoluhan ….”

Tor hubani ise ma laho hanami Tuhan? Ai bamu do hata hagoluhan na sadokah ni dokahni”. In ma balos ni si Petrus bani sungkun-sungkun ni Tuhan Jesus: “Naha atap na dihut do nani hanima sihol misir?” Ipingkir do seng dong na boi mambere bani songon pambere ni Kristus bani. Sambatni >>