8 April: Akal ni si bolis

tnt_april8_akalnisibolis.jpg

Na monang ai ma manean haganupan anjaha Ahu ma Naibatani, ia gabe anak-Ku.

(Pangungkabon 21:7)

Sambat ni ayat na i atas in ididah hita do suhar-suharni: “Tapi halak na mandolei, na so porsaya, pamunuh, panriah-riah pakon halak ma marhadatuon pakon halak na manombah sisombah-sombahon (begu-begu) pakon parladung manjalo rupeini bani laut na gara pakon hirtah, ai ma hamatean paduahon ai“.

Na so ra mar Naibata, seng ra gabe anak ni Naibata, ai ma na marosuh bani dousani, na so ra manjalo Ambilan na Madear, mangarou ma bani ujungni, ai ma na talu. Tapi na monang taononni ma haganupan, jaloonni ma hagoluhan sadokah ni dokahni rap pakon Naibata.

Sonaha do dalan ase monang hita na galek on marimbang dousa?

Roh ma hita bani Naibata mamboan dousanta pakon hagalekonta. Anggo isopotkon hita dousanta, isasap do dousanta anjanah ipaborsih hita humbani ganup hagedukonta. Anggo iboan hita hagalekonta ibere Naibata ma gogoh banta mangimbang dousanta, mangimbang na jahat. Anggo mabiar hita ihatahon ma banta: Ulang mabiar Ahu do hasomanmu. Na monang in do manean haganupan.

Masuk huja do hita nani? Masuk na monang do ham atap na talu? Sihol ham monang, roh ma ham bani Tuhanta na ra mambere gogoh bamu mangimbang sagala na jahat pakon sagala dousa.

Ulang hampung uhurmu mangimbang dousa, sai etek do dousa ai ididah ham ibahen sibolis paima ihorjahon ham, tapi dob ihorjahon ham gabe banggal ma ai ididah ham, gabe mahol ma nini sasapon ni Naibata, ai ma akal ni sibolis ai.

Sai on ma sura-sura ni uhurta: Sonaha ase monang ahu marimbang dousa?

Tonggo

Ham Tuhan Naibata! Buhai Ham ma mata ni uhurhu, ase torang hudidah sonaha pardongku. Togu Ham ma ahu roh hu Bamu.

Amen.

Doding

Haleluya No. 116 : 1, 2, 8: Na Monang in Do Da Use Mangankon >>

1. Na monang in do da use mangankon buah ni hayu hagoluhan in.
Lang boi be idahonni hamagouan ‘ge hamateian paduahon in.
Ai Naibatani hatundalanni mambaen langkahni tongtong torang.
mambaen langkahni tongtong torang.

2. Na monang in da seng boi be kahuan, ni hamateian paduahon in.
Sai jongjong do tong ia mangadapkon, bohing-Ku i nagori atas in.
Sai diahonni ijin Tuhanni, ‘ge hasomanni na monang in.
‘ge hasomanni na monang in.

8. Urupi Ham au, Jesus ase monang, bai na mangimbang ganup munsuhkin
Dunia on, sibolis pakon daging, sai tong manarik au bai dousa in
Pasangaponku tongtong Goran-Mu, bai iananku i surga in
bai iananku i surga in

9 April: “Sasap ham ma salah ni sidea, ai seng ibotoh sidea na binahenni” >>

<< 7 April : Mase galek uhurta, janah hurang martarima kasih?