2 Agustus: On do hasonangan bani goluh on

“Nape iarti hanima? Seng idingat hanima na lima ruti sanggah bani na lima ribu ondi ronsi teba-teba na pinahumpulnima?”

(Mateus 16: 9)

Na ididah susian in do halongangan na binahen ni Tuhan Jesus i halimisan na manamuei 5.000 halak marhitei 5 ruti ampa 2 dengke. Sonai homa 7 ruti bani na 4.000 halak. Artini, sedo na haru uhur ni Tuhan Jesus mangkirahon sipanganon. Tapi uhur ni hita jolma urah do lupa pasal halongangan na binahen ni Naibata.

Sonai ma santorap sanggah na mardalan sidea pakon Tuhan Jesus. Halani lang mamnboan sipanganon sidea, ham ma uhur ni susian in. Sanggah sonai ma uhur ni sidea ihatahon Tuhan Jesus hata na iatas in. “Seng idingat hanima na lima ruti sanggah bani na lima ribu ondi, ronsi teba-teba na pinahumpulnima?”

Sonai do homa hita. Domma ibere Naibata sipanganonta na sain dokah ni ari. Lang ope ongga gajuran hita halani hurang ni sipanganon. Lupa do hita bani pasu-pasu-Ni na dob in, gabe roh ma uhur na rusak, na bobor: Aha ma panganonta, aha ma parhiouonta, aha ma balanjanta? ninta.

Roh ma hata ni Tuhanta banta: “Seng idingat hanima na husarihon in hanima na sain dokah? Ai seng dong tenger ni uhurnima bangku?” Maila hita mardingat ganggu ni uhurta, hurang ni haporsayaonta pakon tenger ni uhurta bani Naibata.

On do hasonangan bani goluh on: Tenger uhur bani pansarihon ni Naibata banta, ulang bungbang, ai isarihon do hita tongtong.

Tongon seng boi na porsaya mardahop tubuh (sohsoh) tumang, ningon marhorja do, ai dihut do horja ai siberebere ni Naibata. Na porsaya ningon malas do uhurni marhorja. Ibagas horja ai ma iarapkon pasu-pasu ni Naibata. Bani sagala horjamu ia aha pe ihorjahon ham horja na madear na marhorja bani Naibata do ham ijai, sedo na marhorja bani jolma. Halani tanggung-jawab ai ma homa mambahen torsa janah dear horja ni na porsaya.

Tonggo

Ham Tuhan Naibata! Buat Ham ma uhur na bungbang humbangku, patotap Ham haporsayaonku mangajamkon pansarihonmu bani goluhku.

Amen.

Doding

Haleluya No. 162: 1, 2 O Jolma, Puji ma Bona ni Hagoluhanmu >>

1. O jolma, puji ma bonani hagoluhanmu.
Na marmuduhon tongtong tonduy pakon dagingmu.
Puji tongon, sai haholongi tongtong,
Na pasirsirhon sonangmu.

2. Domma ibere ham Tuhan sipanganon nami.
Pasangap Ham ma in nuan ibahen hanami.
Angkula in, ampa ganup gogohniin, tanda malas uhur nami.

<< 1 Agustus: Mangimbang Ladung3 Agustus: Ulang Holsohan >>