8 Nopember: “Panah apuy ni parjahat”

tnt_nov8

“Manjolom gantar haporsayaon. Marhiteihon ai boi nasiam mangilohi panah apuy ni parjahat in”.

(Epesus 6:16)

Sadokah manggoluh halak ibagas dousani, seng ibotoh aha arti ni panah apuy ni parjahat. Ai panah apuy ni parjahat, ai ma sangsi ni uhur bani holong ni atei ni Naibata pakon idop ni uhurni. Ai dob mulak halak humbani dousani janah mambalosi Naibata, roh use sipanlajou ai mangkatahon: Seng dear be use uhur ni Naibata mangidah ho, seng be maidop uhurni.

Roh do parlajoan sisonon sanggah boritan hita atap sanggah dong pusok ni uhurta na legan. Ihatahon ope: Sonari seng ra be Naibata mansarihon ho. “Domma martonggo ho namin ase malum naboritmu, hape roh parahni domma mangindo ho namin pasal goluh ari-ari on, ase ibere pasu-pasuni. hape lambin lang do”.

Bani panorang sisonai ai ma porlu tumang banta gantar haporsayaon ai. Ningon tenger uhurta seng itadingkon Naibata hita seng ipaturut hita. Naibata do mangkatahon: “Seng paturutonku hanima, seng tadingonkonku hanima!” Ningon poltik jolomonta bagah-bagah na sonai ai janah mangkatahon tarima kasih bani Naibata Bapanta, halani ra do la mangkasomani hita ibagas sitarononta ampa pusok ni uhurta.

Roh do homa sipanlajou ai banta mangkatahon: Ho domma mulak bani Naibata, tene? Rape mardousa ope ho. Sayop ma dong bani hasasapan ni dousa! Ai ma panah apuy ai, panah apuy ni parjahat ai. On ma balosmu: Naibata do mandilo mulak pardousa, ase ipamalum. Ai daroh ni Anakni Jesus Kristus paborsihkon ahu humbani sagala dousa. Hubotoh do jaloon ni Naibata do ahu. Hubotoh ra do Naibata manasap dousangku ampa paborsihkon ahu humbani sagala panlanggaron.

Haporsajaonta pakon tenger ni uhurta bani pangkopkopon ni Tuhan Jesus na manasap dousanta ampa mambere hapintoran banta, ase boi hita masuk hu surga, ai ma na sihol parsedaon ni parjahat ai marhiteihon panah apuy bungbang ni uhur. Jaga hita ijai.

Tonggo

Ham Bapanami, na i Nagoriatas! Bahen Ham ase totap porsaya ahu bani idop ni uhurmu ibagas Jesus Kristus. Ase miloh hubahen sagala panah apuy ni parjahat. Amen.

Doding

Haleluya No. 121: 1-3. Jesus Goluh ni Tonduyhu >>

1. Jesus goluhni Tonduyhu, ham do haporusankin.
Anggo tumpu bai tonduyhu bolis pakon setan in.

2. Jolom au Jesus Tuhanku, jolom au sai tongtong.
Ulang sirpang be naiheihu humbai dalan na sintong.

3. Bai musim ni haba-haba pinaroh ni musuhkin,
Togu au das hu labah bani parsaranan in.

9 Nopember: “…manggoluh pakon Sipaluah ai lanjar” >>

<< 7 November: “Pareksa Ham ma ahu, ale Naibata”