16 Nopember: Manasap Dousa ni Hasoman

“𝘼𝙞 𝙖𝙣𝙜𝙜𝙤 𝙞𝙨𝙖𝙨𝙖𝙥 𝙝𝙖𝙣𝙞𝙢𝙖 𝙨𝙖𝙡𝙖𝙝 𝙣𝙞 𝙝𝙖𝙡𝙖𝙠 𝙙𝙤𝙢𝙥𝙖𝙠 𝙝𝙖𝙣𝙞𝙢𝙖, 𝙨𝙖𝙨𝙖𝙥𝙤𝙣 𝙣𝙞 𝘽𝙖𝙥𝙖𝙣𝙞𝙢𝙖 𝙣𝙖 𝙞 𝙣𝙖𝙜𝙤𝙧𝙞 𝙖𝙩𝙖𝙨 𝙖𝙞 𝙙𝙤 𝙖𝙜𝙚 𝙙𝙤𝙪𝙨𝙖𝙣𝙞𝙢𝙖”.

(Mateus 6:14)

Anggo ipindo hita hasasapan ni dousanta humbani Naibata, ipindo hita do ijai use ulang be lanjar ipadingat-dingat Naibata dousanta ai age ronsi antigan. Sonai do pangindoan ni hata in, ase isasap hita salah ni hasomanta, ase ulang be ipadingat-dingat hita, ase lupa ma hita pasal ai.

Bani tonggo “Ham Bapanami” ipodahkon Tuhan Jesus banta, ase sonon pangindoanta: “Sasap Ham ma dousanami, songon panasapnami bani dousa ni hasoman na mardousa dompak hanami”. Ase songon panasapta do. Ai do gabe suhat-suhatni.

Ase anggo seng botul isasap hita salah ni hasomanta banta, sonai ma seng botul isasap Naibata dousanta.

Sada parinangon mangindo bani panditani, ase itonggohon pandita ai hubani imbang-imbangni maringor (martinggil). Nini pandita ai: Sasap ham ma salah ni hasomanmu ai humbagas uhurmu! Seng ra ia halani parahni iahap, tapi igogohkon do ase itonggohon pandita ai ia. Laho ma sidea hu gareja, martonggo ma sidea tonggo “Ham Bapanami” ibobahon pandita ai. Tapi dob das bani hata pangindoan ai “Sasap Ham ma dousanami songon sip ma pandita ai. Lanjar sip. “Amen” pe lang ihatahon.

Roh ma use parinangon ai manungkun: Mase lang idaskon ham pandita tonggonta ai? Mabiar ahu lalab lang isasap Naibata dousamu, gabe hu hamagoan ham, ai seng ham ra manasap salah ni hasomanmu na dompak ham. Balosni: “Husasap pe pandita toruskon ham ma tonggonta, gabe itoruskon sidea ma tonggo ai.”

Mananda salah ni hasoman urah do, tapi mananda salah diri mahol do, halani napaetek do tong salah diri, naapiti do diri-diri, ra dihut do ai deba halani gijang ni uhur.

Ase mansopotkon salahta pakon dousanta pe hita hubani Naibata, ulang itading-tadingi hita, ai iponopkon hita pe talar do ai bani Tuhanta.

Tonggo

𝙃𝙖𝙢 𝙏𝙪𝙝𝙖𝙣 𝙉𝙖𝙞𝙗𝙖𝙩𝙖, 𝙥𝙖𝙩𝙤𝙧𝙪𝙝 𝙃𝙖𝙢 𝙢𝙖 𝙪𝙝𝙪𝙧𝙝𝙪, 𝙢𝙖𝙣𝙖𝙣𝙙𝙖 𝙝𝙖𝙝𝙪𝙧𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣𝙠𝙪, 𝙨𝙖𝙡𝙖𝙝𝙠𝙪 𝙥𝙖𝙠𝙤𝙣 𝙙𝙤𝙪𝙨𝙖𝙣𝙜𝙠𝙪. 𝙏𝙤𝙣𝙙𝙪𝙮𝙈𝙪 𝙢𝙖 𝙨𝙪𝙧𝙪𝙝 𝙃𝙖𝙢 𝙗𝙖𝙣𝙜𝙠𝙪, 𝙖𝙨𝙚 𝙝𝙪𝙙𝙞𝙙𝙖𝙝 𝙜𝙖𝙣𝙪𝙥 𝙨𝙖𝙡𝙖𝙝𝙠𝙪, 𝙝𝙖𝙝𝙪𝙧𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣𝙠𝙪. 𝙐𝙧𝙪𝙥𝙞 𝙃𝙖𝙢 𝙢𝙖 𝙖𝙝𝙪 𝙨𝙖𝙨𝙖𝙥 𝙃𝙖𝙢 𝙖𝙞 𝙝𝙖𝙜𝙖𝙣𝙪𝙥𝙖𝙣 𝙝𝙖𝙡𝙖𝙣𝙞 𝙏𝙪𝙝𝙖𝙣 𝙅𝙚𝙨𝙪𝙨 𝙆𝙧𝙞𝙨𝙩𝙪𝙨 𝘼𝙣𝙖𝙠𝙢𝙪 𝙣𝙖 𝙥𝙖𝙣𝙨𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙣. 𝘼𝙢𝙚𝙣.

Doding

Haleluya No. 150: 1-3: Lauja do Ho na Loja in >>

1. Lauja do ho, naloja in, binaen ni dousamin?
Seng jumpah ho na sonang in, i parlajanganmin
halani in, sai mulak ho!

2. Ompaskon pusok uhurmin bai Tuhan Jesus in.
Sai boban ganup dousamin bai Sipagoluh in.
Nai ma tongon, sai roh ma ho!

3. Ai Jesus do padamei ho na loja in tongtong;
Ai anggo lang hujin ho roh, manaron ma ho tong.
Halani in, sai roh ma ho.

17 Nopember: Manasap Dousa ni Hasoman (2) >>

<< 15 Nopember: Anggo Lang Hita Marsinalsal Be