15 Nopember: Anggo Lang Hita Marsinalsal Be

“Sonai ma marsinalsal panondangnima ilobei Ni halak, ase iidah horjanima na dear in, ase ipuji sidea bapanima na inagori atas in.”

(Matius 5:16)

Halak na so mananda Naibata, songon na mardalan bani na golap do ai. Na porsaya bani Kristus do na mananda Naibata. Ibotoh na holong do uhur ni Naibata. Iidangi do Naibata marhitei holong ampa horja na madear, na manaksihon holong ni Naibata na dob jinaloni. Jadi gabe marsinalsal ma ia bani na mardalan bani na golap ai, patuduhkon dalan dompak rumah ni Naibata.

Hita halak Kristen gati do miloh sinalsal na ibagas dirinta, halani parlajoan na roh hu banta. Gati ipasip hita age pe porlu namin bani panorang ai manaksihon holong ni atei ni Naibata bani hita jolma. Gati songon na maila malang atei hita manluarhon hasaksianta, na dob dong ibagas uhurta.

Hita anak haliharon gati mardalan hita bani na golap i dunia on. Anggo lang hita marsinalsal be, miloh ma panondangta, gabe lambin golap ma uhur pakon goluhta.

Tangihon hita ma hata ni Sipaluah in: “Sonai ma marsinalsal panondangnima ilobei ni halak”. I rumahmu ma lobei marsinalsal panondangmu, taridah ibagas goluhmu. Gabe ididah dunia on ma: rumahmu hape ianan ni holong pakon haliharon. Ibogei do hasaksianmu pasal holong ni atei ni Naibata bani jolma. Ididah do holong ni uhurmu bani nasiam na sarumah. Hun rumahta marsinalsal panondang ai, gabe ipuji dunia on ma Naibata, marhitei holong ni Naibatanta.

Tontu, hita do mangahapkon atap na hurang holongta ibagas uhurta, na tarbogei bani hatanta, na taridah bani parlahouta, gabe hurang marsinalsal.

Tonduy ni Naibata do na mambere minak haporsayaonta ase marsinalsal suluh haporsayaonta mansalsalhon haholongon.

Tonggo

Ham Tuhan Naibata! Bere Ham ma TonduyMu bannami, ase holong uhurnami Bamu pakon bani hasoman jolma. Bahen Ham ma marsinalsal haprosayaonnami, ase tarpuji Ham mahitei hanami. Amen.

Doding

Haleluya No. 144 4, 5: Bolag Ope na Golap In >>

4. Sai gogoh bei pasaudkon in mamboan Hata hagoluhan in .
Bai ganup bangsa na i tanoh on, porlu baen hita horja in tongtong .

5. Ham Raja na i surga in, na dob manobus manisia in.
Doras sondangi Ham na golap in, Bamu ma togu hajolmaon in.

<< 14 Nopember: Sai ulang ma mambar daimu

16 Nopember: Manasap Dousa ni Hasoman >>