10 April: Mangkawah Bani Jesus na Tarsilang

tnt_april10_menatapsalib

Dob ai rohma hata ni Jahowa bani si Musa: bahen ma bam sada ulog-ulog darih, sangkotkon ma ai bani galah, anggo dong barang ise na hona pagut janah ikawahkon hujai, maningon manggoluh ia.

(4 Musa 21: 8)

(Terjemahan baru, 1976, “Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: Pauli ma sada ulog darih, anjaha nahkon ma ai bani sada tiang, jadi anggo adong barang ise na pinagut ni ulog ai anjaha mangkawah hujai, jadi manggoluh ma ia.”

Dob marungut-ungut halak Israel dompak Naibata pakon dompak si Musa, iparoh Naibata ma ulog darih mamaguti sidea, gabe rasei ma sidea marmatean. Tapi dob roh bangsa ai mangindo ampun bani si Musa, ipindo si Musa ma bani Naibata ase ipadaoh ulog ai.

Tapi legan do balos ni Naibata, balosni ai ma ayat na tarsurat iatas in. Ibahen si Musa ma songon niaturhon ni Naibata. Ibahen ma ulog-ulog tombaga janah igantungkon bani sada galah (tiang) na gijang. Sagala na dob idoit ulog darih, ia mangkawah bani ulog-ulog ai manggoluh ma. Lang be matei halani ai.

Sipauman ni Tuhan Jesus Kristus do ulog-ulog on, na pinagijang bani hayu parsilang. Barang ise na nidoit ni setan marhitei dousa janah mangkawah bani Jesus na tarsilang ai, maluah ma humbani dousani, manggoluh ma ia.

Sonaha ham domma iahap ham pangkarat ni dousa ai? Domma mangkawah ham bani Jesus na tarsilang ai? Ai do hansa dong tambar ni dousa, marhitei sitarononni maluah hita humbani dousa, manggoluh hita. Ase pondok hataonkon: Kawahkon ham Jesus na tarsilang ai, ase maluah ham humbani dousa gabe manggoluh ham bani Naibata. Marhitei ugahni do malum iahap hita.

Seng iarti hita ai, halak Israel pe seng iarti, tapi sihaporsayaan do. Halak Israel na so porsaya ijia matei do ibahen bisa ni ulog darih ai, sonari pe sagala na so porsaya bani Jesus na tarsilang magou ma ai.

Anggo sonai ma nini Naibata, dalankon hita ma, ai ma hagoluhanta.

Tonggo

Ham Tuhan Jesus! Tarima kasih ma Bamu, iporsan Ham dousanami bani hayu parsilang in. Bahen Ham ma ase tong hanami mangkawah bani sitarononmu mangkopkop hanami.

Amen.

Doding

Haleluya No. 60: 1, 2. Bai pusok ni uhurhu >>

1. Bai pusok ni uhurhu halani dousakin
Pagolpa Ham ma ahu bai parmetei-Mu in
Bai hayu na marsilang in,
igalar ham utangku halani daroh-Mu

2. Tama longang uhurhu mamingkir hata on;
Pangkopkop-Mu, Tuhanku, hubai pardousa on.
Ai hosah ni Anak-Ni in
Ibere Naibatangku manobus tonduyhin.

11 April: Marhorja >>

<< 9 April: “Sasap ham ma salah ni sidea, ai seng ibotoh sidea na binahenni”