20 Agustus: Tenger ni Uhur Bani Bagah-bagah ni Naibata

tnt_agu20_jes58_11

 

“Jadi … sai tongtong ma ham toguon ni Jahowa janah pabosuron-Ni ham”. (Jesaya 58:11)

In ma hata bagah-bagah sagala na mangkabiari janah na mambalosi Naibata na mamosuri halak na lohean, na marhioi halak na talanjang, na mangarihon halak na hanggou, na gawah-gawah janah na mamboan halak hu hapintoron, na mamboan damei bani ma marpusok ni uhur, marhitei holong-Ni mangurupi halak na hasosakan. Bani sisonai ihatahon Naibata: “Jadi sai tongtong ma ham toguonni janah pabosuronni.”

Halak na tinogu ni Jahowa aha pe lang be habiarni. Porini pe roh bani parlajoan, Ia do na pamonangsi janah na mamboansi hu hagoluhan na sadokah ni dokahni. Naibata do na mangkasomanisi ari-ari ronsi marujung dunia on.

Hunja do botohonta na sintong uhurta, hatanta ampa parlahouta? Ompaskon hita ma bani Naibata sinarihon ni uhurta, ai isarihon do hita. Pindo Ham ma humbani ase ibere bani habotohon pasal uhur hata pakon parlahou na sintong. On ma ingatonta: Naibata na marmulia ai, ra do Ia mangurupi hita tongtong, ra do Ia mangkasomani hita tong-tong janah marhitei hasunsahan itogu do hita bani dalan na sintong. Sedo pitah itogu bani dalan partonduyon, isarihon ipabosur do age angkulanta.

Ase seng boi be holsohan sagala na martenger ni uhur bani bagah-bagah ni Naibata, ai pabosuronni do sidea. Na porlu banta, sai tongtong ma jolom hita poltik sagala bagah-bagah ni Naibata, barang aha pe na masa banta.

 

Ham Tuhan Naibata. Bapanami na nagoriatas! Bere Ham ma bannami tenger ni uhur bani sagala bagah-bagahMu. Toguon-Mu do hanami tongtong janah pabosuron-Mu daging pakon tonduy nami. Amen.

Haleluya No. 135: 5, 6: I Surga do Huan-huanta >

5. Sai humpit hita do uhur-Ni, sintong do parsaoran-Ni in;
Manongtong holong ni atei-Ni bai ganup niain-Ni in.
Ai pe baen hita Jesus in tongtong huan-huanta in.
6. O Jesus, huan-huannami, sai tangkap tangannami on.
Tongtong rajai ma uhurnami, hu surga boan hanai on.
Ijin ma tong parsaoran in sadokah ni dokahni in.

21 Agustus: Sibere-bere na Banggal >>

19 Agustus: Pajongjong Pardameian age >>