6 Nopember: Mangindo Ase Dapotan Uhur

Anggo dong itongah-tongah nasiam na hurangan uhur, ipindo ma hubani Naibata na lajak mambere bani haganup anjaha seng marpangayah, jadi bereonni ma hu bani.

(Jakobus 1: 5)

(Terjemahan baru, 1976: Tapi anggo adong itongah-tongahnasiam na hurangan bani hauhuron, ipindo ma ai hubani Naibata, na layak mambere bani haganup, anjaha seng marpangayah, jadi bereonni ma ai hubani – Admin)

Gati do ipakei hita uhurta, kajinta sandiri laho mandalankon sibahenonta. Bani ujungni ididah hita ma hurang ni timbanganta pasal ai buei na so ididah hita hinan masa. Sonai do homa age dompak niombahta. Gati jut uhurta: domma ibahen hita sagala na binotohta padear parlahou ni dakdanakta. Hape aha do jumpah? Hurang uhur do hita, seng jumpah na songon na pinindo ni uhurta sandiri, suhar-suharni do gati dapot. Ninuhurta mambahen malas ni uhurta ma sidea, mambahen malas ni uhur ni Naibata. Hape pusok ni uhurta do ibahen janah hagigi ni Naibata.

Ijai porlu ma hita manungkun: Aha ma sibahenon? Balos na iatas in ma paruhuron hita: Anggo dong, na hurangan uhur, ipindo ma bani Naibata, ase ibere. Porlu iahap uhurta hurang ni uhurta age pasal naija pe, ase mintor ra hita mangindo uhur ai.

Tapi anggo iahap hita tuk do uhur pakon pingkiranta, tontu seng ra hita mangindo, halani seng porlu. Tapi ijai ma hita manosal mangidah buahni.

Halani ai mangarap ma ham bani hauhuron pakon habotohon ni Naibata na mangatasi haganupan. Sai mangindo uhur ma hita humbani Naibata, ase iparuhuri hita bani sagala siporsanonta.

Tenger ma uhurta bani bagas-bagah na tarsurat iatas on. Ra do Naibata mambere uhur pakon dabu-dabu banta, laho patorsahon sipatorsaonta. Mangindo do hansa hita isuruh sedo mamboli. Mase ma lang ra hita? Halani tengertu uhurta bani kaji-kajinta sandiri, ai do. Hutanda sahalak na tading bani parlajaran i parsikolahan dob dapotsi ayat na tarsurat iatas in, mintor porsaya ia janah ipindo ma tongon uhur humbani Naibata. Jadi dobni gabe halak sipandean ma ia use ibagas parlajaranni ai.

Tonggo

Ham Tuhan Naibata! Siotik uhur do hanami. Sihol do hanami namin gabe pasu-pasu bani na legan. Paruhuri Ham ma hanami, ase dapotan uhur. Sai iparuhuri Tonduy-Mu ma hanami ase ibotoh hanami pasangap Ham. Amen.

Doding

Haleluya No. 153a :1, 3, 5: Ondoskon Haganupan >>

1.Ondoskon haganupan, horu ni uhurmin,
Bai Naibata Jahowa, sidear gabei in
Ai guru bai Tuhanta do tanoh pakon laut
Buei sintani jolma, uhurni do na saud.

3.Ibotoh Naibatanta na porlu banta bei,
na dear roh hu banta rnambahen sirsir bei
na dear ipatudu tongtong hubanta on.
Na dorsa ipadaoh manjaga hita on .

5.Paturut Naibantanta patorsa langkahmin ;
Na pandei do Tuhanta, ganup pasirsir in.
‘Tor sungkod pingkiran-Ni lao paluahkon ho ?
Gogoh-Ni ituduhkon, ase ididah ho.

7 November: “Pareksa Ham ma ahu, ale Naibata” >>

<< 5 Nopember: “Tongtong ma mangkatahon tarima kasih pasal haganup”