6 Agustus: “Jahowa Siparmahan Au”

tnt_agu6_panramotion ni naibata

“Jahowa siparmahan ahu, seng anjai hurangan ahu, ipatudu do ahu bani sompalan na mombur, itogu do ahu bani bah na sonang.”

(Psalmen 23: 2, 3)

Aha do sompalan na mombur pakon bah na sonang?

Ai ma hata ni Naibata, Sakramen Pandidion Napansing pakon Horja Banggal na Pansing. Ijai ibere Naibata banta uhur na damei gantih ni uhur na gaor, ijai ibere gogoh bani tonduyta. Malas ni uhur ai tene na dob ijalo Naibata hita gabe niombah-Ni bani pandidion na pansing ai. Marhiteihon ai hubotoh, Bapangku do Naibata na i nagoriatas ai, jaloon-Ni do ahu songon panjalo ni bapa dompak niombahni.

Ai lang mardamei do uhurhu na marosak hinan dob das hu bagas uhurhu, ijalo haporsayaonku badan-Ni na targantung ai pakon daroh ni Tuhan Jesus na madurus bahen hasasapan ni dousangku, na dapot itangkap haporsayaonta ibagas horja banggal na pansing ai.

Na so tarhatahon do homa buei ni pasu-pasu partonduyon marhitei pambasaonta bani hata ni Naibata pakon na manangi-nangi hata-Ni. Sadiha sonang do hita halani tenger ni uhurta bani Naibata? Sai ihasomani do hita janah holong do uhur-Ni mangidah hita. Jadi lambin malas ma uhurta mangondoskon dirinta bani Naibata. Hubani tujuan ai ma ialai Naibata hita dompak hata-Ni pakon dompak Sakramen na pansing in.

Jadi sai iuji sibolis do manirang hita humbani Naibata, ulang ibalosi hita Naibata, tapi ase ibalosi hita sibolis ai. Anggo totap uhurta mangkaporsayai janah mangkatahon Jahowa Naibata do na marmahan hita, Ia do na mansarihon goluh ni angkulanta pakon goluh ni tonduyta, lang pala be mais-ais hita.

Urah do hita martenger ni uhur bani parmahanon ni Naibata banta anggo ipatudos hita gelah pansarihon ni Naibata banta humbani na dob in ronsi sonari, ronsi panramotkonni banta, ase ulang marmara hita. Sonai do homa age sonari ampa hunjon hujanan.

Tonggo

Ham Naibata! Patudu Ham ma ahu tongtong bani sompalan na mombur ampa bah na sonang, ai ma hata-Mu pakon Sakramen na pansing in hitei ni idop ni uhur-Mu pakon damei bangku.

Amen.

Doding

Haleluya No. 127: 1 – 3: Jahowa Siparmahan Au >>

1. Jahowa Siparmahan au, aha pe lang hurangni.
Na sambor pe sai ipadaon, do humbai pinahan-Ni
Tudu ibaen na lambut in, lao pagoluhkon tonduyhin.
Ibaen holong atei-Ni.

2. Itogu au bai na lihou, bah tubuh hagoluhan.
Ibaen do tonduyhin siou, bai dalan hasonangan.
Sonang do uhur hin tongtong, sadokah au itanoh on,
pasangapkon goran-Ni.

3. Itanoh hamateian pe seng pala habiaran.
Ai isondangi do hape sonang do au mardalan.
Simambu pakon tungkot-Mu do pasonangkon uhur hin,
Ham do sijolomanku.

7 Agustus: Mardear pakon imbang-imbang >>

<< 5 Agustus: Mansarihon na Sosak