5 September: “Jahowa uhur ibagas do niidah-Ni”

tnt_sep5_uhuribagasiidahnaibata.jpg

“Anggo jolma rupa do na nididahni, tapi anggo Jahowa uhur ibagas do niidah-Ni.

(1 Samuel 16 :7)

Iahap hita do ididah Naibata do hita humbani etek-etekon nari atap sonaha pargoluhonta, ididah do age hauhuronta ibagas. Domma hita marpadan ilobei ni Naibata sanggah tadidi hita ampa sanggah manaksihon haporsayaon, tundalonkonta ma sibolis pakon sagala horjani janah balosunta ma hata ni Naibata.

Tapi aha do gati masa bani goluhta? Anggo talu hita bani parlajoan, ninta do: Putus do namin uhurhu mambalosi Naibata Sitolusada ai pakon mangidangi-Si tumang. Tapi gati lupa hita bani Naibata janah ilanggar hita pakon titah-Ni, seng ibahen hita harosuh-Ni.

Ai lang buei do dousanta dompak orangtuanta, dompak sanina ampa botou sonai dompak diha-diha: sonai homa dompak niombahta? Sonai homa dompak huankuanta? Anggo torihon ni halak na dear do hita, marminggu do hita, roh do hita hu partonggoan. Tapi sedo parlahou na i darat ai ididah Naibata, uhur na ibagas ai do.

Ambit sungkup parlahou na i darat ai hansa, age pe mahol ai songon na urah do hita masuk hu surga. Tapi uhur ibagas ai do parlobei ididah Tuhanta ampa panggulmiton ni pingkiranta, atap pingkiran na jahat do mangalir humbagas uhurta. Maila do hita dompak Tuhanta halani ididah do panggulmiton ni uhurta ampa pingkiranta atap dompak ja.

Patut do hita songon sijalo sohei na martonggo i rumah panumbahan ondi, seng pag mangkawah dompak datas, dompak Naibata. Ai buei tumang do horja ni uhurta hagigi ni Naibata, hape ipasu-pasu tong goluhta. Itongos do Anakni pala matei marsik halani hita, halani dousanta.

Patut ma idanganta Naibata ibagas hahormaton pakon hapansingon. Pindoonta ma songon pangindoan ni sijalo sohei ai: “Maidop ma uhurmu bangku pardousa on”.

Halani parlahou idarat do hansa ididah jolma, ai do ase boi jolma marsioto-otoan, tapi seng tarpaoto-oto hita Naibata, halani ididah torus hubagas uhurta.

Tonggo

Ham Tuhan Naibata, Bapanami na i nagoriatas! Urupi Ham ma hanami ase sintong uhurnami pakon parlahounami, ai ididah Ham do ai haganupan.

Amen.

Doding

Haleluya No. 153: Ondoskon Haganupan >>

3. Ibotoh Naibatanta na porlu banta bei,
na dear roh hu banta mambahen sirsir bei
na dear ipatudu tongtong hubanta on.
Na dorsa ipadaoh manjaga hita on.

5. Paturut Naibantanta patorsa langkahmin ;
Na pandei do Tuhanta, ganup pasirsir in.
‘Tor sungkod pingkiran-Ni lao paluahkon ho ?
Gogoh-Ni ituduhkon, ase ididah ho.

6 September: Mase otik pasu-pasu ni Naibata iahap hita?

<< 4 September: Horja Zending GKPS

tnt160905