24 Nopember: Sirang humbani hajahaton (1)

 
Itanda Tuhan in do halak, na ia simadasi; anjaha: barang ise na mandilo goran ni Tuhan in, maningon sirang ma ia humbani hajahaton.

(2 Timoteus 2: 19b)

Itanda Tuhan do ise-ise na marhaporusan hu Bani, itanda do sagala na martenger ni uhur hu Bani. Dihut do ham sada na martenger ni uhur bani Naibata? Domma roh ham mangindo hasasapan ni dousa? Domma ijalo ham hasasapan ni dousamu? Domma ham salih jadi bangsa ni Naibata?

Sada do dalanni ase gabe bangsa ni Naibata hita. Porsaya bani pangkopkopon ni Tuhan Jesus, iain Naibata ma hita gabe niombahNi, jadi gabe anak ni Naibata ma hita, gabe bangsa ni Naibata.

Itanda Naibata do na dong bani (bangsaNi). Buei do na margoran Kristen, tapi sedo bangsa ni Naibata ai. Bani panorang paruhuman banggal ai hataonkon ni Tuhanta ma bani: Seng hutanda ho. Laho ma ho hun lambungkon ho sihorjahon na ulang.

Marsahap pe sisonai ai mangkatahon: Tuhan, ai lang manjahai hanami marhitei goranMu? Ai lang buei ibahen hanami halongangan marhitei goranMu? Roh ma balos bani: Seng ongga hutanda hanima. Ai sihol idanganni do Naibata rap ampa dunia on.

Itanda Tuhan in do bangsani. Ai ma na mangunsandei hu Bani, na mangahap gok bani Naibata do dirini. Seng dong pangunsagaonkonni sobali Naibata. Naibata do hansa artani, ia pe arta ni Naibata do.

Buei do na mansahapkon dompak Naibata, tapi seng dong naidah panggulmitonni dompak jai. Seng, dong taridah porlu ni uhurni marhitei pambahenanni mandalankon podahni ai.

Na tinanda ni Naibata sedo pitah na taridah idarat, tapi uhur na so taridah ai do ididah Naibata, ai do itanda.

Domma iondoskon ham uhurmu bani Naibata? Domma Naibata simada uhurmu? Tulakkon ham ma dirimu tulak matah bani Naibata. Anggo sonai itanda Tuhan in ma artaNi, na dong Bani, itanda ma bangsanNi, itanda ma manisiaNi, itanda ma siminikNi.

Tonggo

Ham Tuhan Naibata, Bapanami! Tarima kasih ma Bamu halani ra do Ham manjalo hanami pardousa on gabe bangsaMu. Togu Ham ma ahu bani dalan hasintongan. Amen.

Doding

Haleluya No. 153 : 2, 3 Ondoskon Haganupan,

2.Ningon tenger uhurmu mardingat Tuhan in.
ijin ma jaloonmu na pinarsintamin.
Ai lang adong gunani, age marhoru ho:
Tonggomu do dalanni ase jumpahan ho,

3. Ibotoh Naibatanta na porlu banta bei,
na dear roh hu banta rnambahen sirsir bei
na dear ipatudu tongtong hubanta on.
Na dorsa ipadaoh manjaga hita on .

25 Nopember: “Sirang humbani hajahaton” >>

<< 23 Nopember: Malas ni Uhur Mambalosi Naibata