23 Nopember: Malas ni Uhur Mambalosi Naibata

Ai pe, bere ma bani kesar, na humbani kesar, anjaha bere ma bani Naibata, na humbani Naibata

(Mateus 22: 21b)

Naibata do na manompa hita. lbere banta pamatang ampa tonduy, mata, pinggol pakon ganup pagori ni angkulanta (pamatangta), pangahapan ronsi hauhuron ampa pangartian.

Jesus Kristus Anak ni Naibata janah anak ni jolma na paluahkon hita humbani dousa, na paluahkon hita marhitei sitaronon pakon parmateini bani haju parsilang. Aha do tujuan ni ganupan ai? Ase la simada hita janah mambalosi Naibata hita marhitei pamatang ampa tonduyta, mahitei ganup gogoh ni uhurta pakon angkulanta.

Ai do tanggung-jawabta mambalosi Naibata ibagas hasintongan, ibagas ari-ari ni goluhta. Hataonkonta ma bani Tuhanta: Bere Ham bangku malas ni uhur mambalosi Ham. Bahen Ham ma uhurhu gabe rumahMu.

Halani humbani Naibata do ganup na dong banta: Tonduy, pamatang, uhur pakon sagala pingkiran, sihol ma idanganta (balosanta) Naibata marhitei sagala gogohta, habotohonta, nadong banta. bere hita ma bani Naibata is Naibata simadasi.

Bere hita ma bani Naibata na ginoranan nongkan ai ganup, ai Naibata do simadasi, ai na humbani Naibata do ai ganup. Ase mangihutkon patutni: Bois ni gogoh, bois ni uhur, bois ni pambotoh patut do hita pasangapkon Naibata. Tapi gati do hita jolma manadingi deba hasangapon na sahira bani Naibata, itadingi bani deba, ase tambah homa sangapni (jolma ai).

Sai iparsinta uhurta ma pasangapkon Naibata bani ganup panorang bani ganup ianan bani sagala parsaoranta.

Sinarinta pe na humbani Naibata do ai hiraonta, ai sonai do sintongni. Porini juma omei ni hita parjuma usihanni. porini udan gelah ulang roh pala 4-6 bulan, ninuhurku soja ma gogohta mansamot, sonai age suan-suanan na legan in.

Tonggo

Ham Tuhan Naibata, Bapanami na i Nagoriatas! TonduyMu ma patorangkon bannami, na humbaMu do ganup na dong bannami, halani ai urupi Ham ma hanami mamakei ai pasangapkon Ham. Amen.

Doding

Haleluya No. 6: 1-4: Ham do Ipuji Uhurhon >>

1. Ham do ipuji uhurhon Jahowa Tuhankin
Huambilankon do tongtong, ganup binaen-Mu in

2. Hubotoh Ham do bona ni na dear haganup
Ibere Ham buei hunjin bannami haganup

3. Ai aha ma na dong hinan bannai na sombuh on:
Ganup ibere Ham hinan, o Naibata tongon.

4. Ai Ham do na margogoh in, sitompa haganup:
Ham do na pagoluhkon in, marmuduhon ganup.

24 Nopember: Sirang humbani hajahaton (1) >>

<< 22 Nopember: ” …laho ma ho lobei mardear ampa saninamai”