19 Agustus: Pajongjong Pardameian age ….

tnt_agu19

“Jadi nini si Abraham ma dompak si Lot: ulang ma namin dong paringoran itongah-tongahta ampa itongah-tongah ni parmahan ni pinahanta, ai na marsanina do hita”. (1 Musa 13 : 8)

Uhur na ra tias, ai ma homa sada tanda ni holong na roh humbani haporsayaon. Malas do uhur ni bapa pakon inang anggo dapot na mardamei-damei itongah-tongah niombahni. Tapi na patubuh paringoran itongah-tongah ni na marsanina, ai ma anggo dong na mangindahi hasurungan, halobihan, ase lobih bagianni ase na legan.

Uhur haut ai, ai ma bona ni parsuraean ni na marsanina, marsurei tading-tadingan ni orangtuani. Bani ayat na iatas in ididah hita uhur ni ai si Abraham na ra tias dompak si Lot, ase ulang masa paringoran ase tong ibagas damei. Namin si Abraham do balosan ni si Lot, ai si Abraham do na mambobaisi, si Abraham do na mangarahkonsi. Sedo homa bani si Lot ibere Naibata tanoh ai, bani si Abraham do. Nini Naibata: “Haganup tanoh na tinatapmin Huberehon ma bam use pakon bani ginomparmu sadokah ni dokahni.” Sonai ma pasu-pasu ni Naibata halani dear ni hauhuron ni si Abraham.

Sonaha do pargoluhonta? Ra do hita marjuang pajongjong pardamean age naring marharugian hita? “Martuah do sibahen damei ai goranon do sidea anak ni Naibata”. Sedo pitah uhur haut, dihut do gijang ni uhur parseda pardamean. Halani ai pindoonta ma Tonduy ni Naibata, ase, isuruh hu banta, ase ipadaoh humbanta uhur haut pakon gijang ni uhur, tapi ibere ma uhur na martoruh uhur na ra tias, laho pajongjong pardamean. Jadi pasu-pasuonni ma hita songon si Abraham.

Mantaluhon diri do sada mungkah ni uhur na ra tias. Hataluan ai do gabe hamonangan, ai marhiteisi tubuh ma pardamean.

 

Ham Tuhan Naibata! Padaoh ham ma uhur haut pakon gijang ni uhur humbantami, bere Ham ma uhur holong na ra tias, laho pajongjong pardamean, ase sintong hanami anakMu. Amen.

Haleluya No. 122: 5,7: Na Martuah Nini Jesus >>

5. Ise na marholong atei, nin Tuhan Jesus in.
Na sonin do na marrupei balos ni holongni in.
Sai na sonang uhur ni na maridop uhur in.
7. Halak na manuan damei, in ihira Naibata.
Gabe anak do sidea sada pakon Naibata.
Sai na sonang uhur ni, na mambahen damei in.

20 Agustus: Tenger ni Uhur Bani Bagah-bagah ni Naibata >>