10 Nopember: Haporsayaon Bani Panorang Marsitaronon

tnt_nov10_porsaya.pptx

Tapi dong do jumpah anak ni manisia in haporsayaon i tanoh on bani parroh-Ni ai”?

(Lukas 18: 8)

Roh do holi panorang na mahol bani Kuria ni Naibata i tanoh on. Ai ma parburuon humbani na so masuk hu harajaon ni Naibata. Tangis ma halak mangindo tolong bani Tuhan, tapi partolongan ai seng mamintor dapot. Roh do partolongan ai anggo ididah Naibata ma dearan banta partolongan ai. Ase buei ma na mangahapkon seng itangihon Naibata be tonggoni, seng ra be Naibata mangurupisi. Galek ma haporsayaonni, seng dong be pangarapanni. “Tapi dong do jumpah Anak ni Manisia in haporsayaon bani parrohni ai?

Nuan seng ope manggoluh hita ibagas parburuon banggal. Dear ma auhon hita hu banta hata ni Tuhanta ai. Sonaha porini roh banta haboratan atap sitaronon atap parlajoan? Martonggo hita mangindo partolongan lalab lang roh partolongan, lalab lang marbalos tonggonta. Ijai ra ma roh parlajoan banta mangkatahon: Atap seng na itangar Naibata tonggonta ai?

Ulang ibere hita uhurta ianan ni pingkiran na sonai ai. Porini sonaha pe sitarononta, ulang ganggang hita humbani Naibata. Nunut hita do tong martonggo. Ingat hita ma urupan ni Naibata do hita mangihutkon panorang ni Naibata na dear in banta. Ambah ni ai porlu ibotoh hita: Seng boi maluah hita humbani sitaronon, sadokah i tanoh on hita, ibagas goluh on. Legan ma anggo dob masuk hita hu rumah ni Naibata i Nagoriatas, ijai seng dong be pusok ni uhur atap sitaronon.

Tapi dong do jumpah Anak ni Manisia in haporsayaon i tanoh on bani parrohni ai? Dong do holi jumpah haporsayaon banta porini idilo hita bani ujung ni goluhta? Balosi ham ma ai ibagas uhurmu, ase martonggo ham romban hujai. Ningon tongtong do poltik haporsayaonta bani panorang sanggah sonang. Mahol do anggo pungkahon porsaya sanggah panorang na sosak. Jadi anggo padam hita margantung bani Naibata sanggah panorang sonang, age bani na sunsah holi, boi do totap hita porsaya.

Tonggo

Ham Tuhan Naibata, Bapanami na i Nagoriatas maidop ma uhur-Mu, patotap Ham ma haporsayaonnami bani bagah-bagahMu, age sanggah marsitaronon hanami. Amen.

Doding

Haleluya No. 184 :1, 4: Manjaga ma Hanima>> 

1. Manjaga ma hanima na bujur uhur in;
Nahiti suluh nima ai roh ma borngin in.
Na roh ma Siparunjuk bai tunangan-Ni in.
Na tong mangkasiholi Parunjukon-Ni in.

4. Barah ma roh Tuhanta marjaga nasiam;
Tangihon golpa-golpa, na dob ibogei ham!
Melele siang ari, lao ma na golap in;
Dohor ma panorangni, lihar ma ari in.

11 Nopember: Mangkawah Dompak Babou>>

<< 9 Nopember: “…manggoluh pakon Sipaluah ai lanjar”