6 Juni: Horja ni Tonduy na Pansing Ibagas Dirinta

Gari hanima na jahat mambotoh na madear sibereonkonnima hubani anaknima, samintolah Bapanima na i nagoriatas ma lang mamberehenon Tonduy Na Pansing hubani sagala na mangindo hu bani?

(Lukas 11:13, Terj Lama)

Ra do roh sungkun-sungkun hubagas uhurta sonon: Na sirang ope ahu humbani Naibata? Na dob sah do ahu anak ni Naibata? Lang pe nani lepak haporsayaonku bani Tuhan Jesus? Sedo gendo sipahulah-kulah haporsayaonku? Sedo ahu nani Kristen sipalulah-kulah?

Dapot do balos ni sungkun-sungkun ai anggo mulak hita hu pudi mandalani hauhuronta. Ididah hita do gogohta na hurang, ididah hita do gogoh ni Naibata na tarlobih. Ai lang itonggohon hita do: “𝘛𝘰𝘮𝘱𝘢 𝘏𝘢𝘮 𝘮𝘢 𝘶𝘩𝘶𝘳 𝘯𝘢 𝘣𝘰𝘳𝘴𝘪𝘩 𝘪𝘣𝘢𝘨𝘢𝘴 𝘢𝘩𝘶 𝘏𝘢𝘮 𝘕𝘢𝘪𝘣𝘢𝘵𝘢, 𝘫𝘢𝘯𝘢𝘩 𝘱𝘢𝘣𝘢𝘺𝘶 𝘏𝘢𝘮 𝘛𝘰𝘯𝘥𝘶𝘺 𝘯𝘢 𝘵𝘰𝘵𝘢𝘱 𝘪𝘣𝘢𝘨𝘢𝘴 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶?”

Ningon itonggohon hita ibagas panorang on ase isuruh Naibata Tonduyni na Parsing ai banta, ase tubuh janah lambin banggal haporsayaonta laho mambalosi Naibata, laho pasangapkon-Si, ase manggoluh hita ibagas pambalosion bani Kristus Jesus.

Na porlu tonggoonkonta, ase ipungkah Tonduy na Pansing horjani ibagas uhurta anjaha idobkon.

Tonduy na Pansing ai do patorangkon banta: Bapa na i tanoh on pe seng ibere bani anakni gansip golang anggo ipindo nidurung samintolah ma Naibata, anggo ipindo hita Tonduyni?

Ibere do Tonduyni hubagas uhurta, ai ma patorsahon hita, patorsahon hauhuronta, patorsahon pardomuanta pakon Naibata, ase gabe anak ni Naibata hita.

Ari-ari ma hita martonggo hu Bani mangindo Tonduyni na Parsing ai, ase tongtong isuruh hu banta, gabe tongtong ipabayu uhurta, ipabayu pansaoranta hubani Naibata, songon parsaoran ni anak hubani bapani.

Tonggo

Ham Tuhan Naibata! Useihon Ham ma Tonduy-Mu bangku, ase huahap tontong anak-Mu na sintong do ahu.

Amen.

Doding

Haleluya No 154: 3-5: Marsipota pe Idahon >>

3. Songon pambere ni Bapa do pambere ni Tuhanta,
na marguna dansa tong iberehon banta on.

4. Tenger uhur bai Bapangku naha pe hasosakan ku,
sai holong atei-Ni in dompak au anak-Ni in.

5. Setan, jolma pe porini naha pe panunsahini,
mesek au mangidah in, ai manggoluh Bapangkin.