30 Mei: Marsitaronon

tntmei30_sitaronon

“Anggo dong bani nasiam na marsitaronon, martonggo ma ia”.

(Jakobus 5 : 13)

In ma sada hata na madear bani na boritan atap na mangabaru barang sitaronon na legan pe. Sanggah masa bandiri sitaronon, sai dompak sitaronon ai do uhur diri. Hata ai marsuruh hita marhusor mandompakkon Naibata, na manjolom sagala na masa ibagas tangan-Ni. Puji ma Naibata halani pambahenan-Ni na madear in.

Ham domma ijalo gabe niombah-Ni bani pandidion na pansing in, domma ibere ham gabe sipanean bani hagoluhan na sadokah ni dokani ai. Bapamu do Ia na mangkaholongi ham songon niombah-Ni. Naibatamu do Ia sipagoluh ham. Pangurupi do Ia bamu na dob mamungkah horja ibagas uhurmu, dobkonkonni do ai ronsi roh Tuhan Jesus Kristus.

Ambah ni ai pujionta do Naibata marhitei Tuhan Jesus Kristus, na dob mambuha labah ni surga banta. Boi ma roh ham hubani Naibata mamboan sagala pusok ni uhurmu ampa sagala na pajutkon uhurmu. Na mangkatahon bamu: Ulang mabiar, gari jambulanmu domma ibilang. Boi ma ahaponkomu i lambungmu do Naibata bani sagala hasunsahanmu ibagas goluh on. Sai urupanni do ham bani panorang na dear honsi. Sihol pagolingonni do pusok in uhurmu gabe malas ni uhurmu.

Anggo dong itongah-tongah nasiam na marsitaronon, martonggo ma ia“. Dong do na mangkatahon: Sitaronon do sada huan na botul bani halak na porsaya, ai sitaronon ai mangojursi marjumpahkon Naibata. Ibagas sitaronon do bulatan uhur ni halak martonggo hubani Naibata.

Ulang ham ra iodohkon sitaronon uhurmu hutoruh. Tapi padorgak ham ma bamu mangkawahkon Tuhan Naibata Bapanta in, na boi pahampung sitaronon ai.

Tonggo

Ham Tuhan Naibata, urupi Ham ma hanami, ase mangkawah hanami hu Bamu ibagas sitarononnami. Sai iahap hanami ma holongMu bannami. Ajari ham ma hanami martonggo hu Bamu.

Amen.

Doding

Haleluya No. 151: 1,2: Dong do Bah Tubuh Dear in >>

1. Dong do bah tubuh dear in, bai na mardousa in;
Jenges tumang bah tubuh in, pasonang uhurhin.

2. Bah tubuh na mapansing in, in ma Jesusta in;
Isasap do siningta in, ibuat horungkin.